A novel cell-free single-molecule unique primer extension resequencing (cf-SUPER) technology for bladder cancer non-invasive detection in urine

Cheng Zhao, Yi Pan, Yinhuai Wang, Yuanwei Li, Weiqing Han, Li Lu, Wei Tang, Pei Li, Zhenyu Ou, Mengda Zhang, Zhuang Xiong, Ran Xu, Qiang Lu, Zhenzhou Xu, Lin Qi, Long Wang, Genming Xu