Cost-effectiveness analysis of two kinds of bladder cancer urinary diversion: Studer versus Bricker

Weipu Mao, Jinbo Xie, Yuan Wu, Zonglin Wu, Keyi Wang, Heng Shi, Hui Zhang, Bo Peng, Jiang Geng