Case Series


Laparoscopic bilateral ileal ureter replacement for bilateral long-segment ureteral strictures: a case series of nine patients

Yangyang Xu, Silu Chen, Zhihua Li, Kunlin Yang, Chen Huang, Peng Zhang, Ninghan Feng, Liqun Zhou, Kai Zhang, Xuesong Li

Download Citation