Original Article


Establishment of a formula for the estimation of kidney depth in adults and its effect on glomerular filtration rate assessment

Yan Liu, Qi Wang, Xin Xie, Rui Gao, Aimin Yang, Yiqian Liang, Xi Jia, Xinru Li, Lulu Yang, Jing Zhang, Hongmei Qiao, Jianjun Xue

Download Citation