Original Article


A morphology-based nephrometry score to predict pathological upstaging to T3 renal cell carcinoma

Wei Zhang, Haoqing Shi, Yiren Yang, Chengwu Xiao, Xinwen Nian, Yisha Gao, Wenqiang Liu, Qingyang Pang, Xiaolei Shi

Download Citation