Original Article


Glycated serum albumin decreases connexin 43 phosphorylation in the corpus cavernosum

Yanping Huang, Wei Liu, Yidong Liu, Ming Zhang, Xiangguo Lv, Kai Hu, Shiran Xu, Mujun Lu

Download Citation