Original Article


Individual treatment strategy for single urethrocutaneous fistula after hypospadias repair: a retrospective cohort study

Fan Yang, Jie Ruan, Yijun Zhao, Linfeng Zhu, Xiaohao Wang, Guangjie Chen

Download Citation