Original Article


Efficacy of compound aluminum sulfate injection as a monotherapeutic regimen in non-muscle invasive bladder cancer patients: a retrospective single-arm cohort study

Guanren Zhao, Fei Yang, Qi Yang, Yalong Yang, Axiang Xu, Yonghe Chen, Chunxi Wang, Lindong Du, Baofa Hong, Lei Zhang, Wenying Wang, Yuchuan Hou, Xiaoqing Wang, Xinyuan Tong, Xiaoxiong Wang, Fenghua Xu

Download Citation