A new risk stratification system of prostate cancer to identify high-risk biochemical recurrence patients

Xiangkun Wu, Daojun Lv, Md Eftekhar, Aisha Khan, Chao Cai, Zhijian Zhao, Di Gu, Yongda Liu