Autophagy-related genes are potential diagnostic and prognostic biomarkers in prostate cancer

Yifei Cheng, Feng Qi, Lu Li, Zongshi Qin, Xiao Li, Xinwei Wang