Novel mutations in response to vitamin B6 in primary hyperoxaluria type 1 after only kidney transplantation: a case report

Yuanyuan Zhao, Yang Yang, Ping Zhou, Jipin Jiang, Zhishui Chen, Dunfeng Du