C3, C3AR1, HLA-DRA, and HLA-E as potential prognostic biomarkers for renal clear cell carcinoma

Guangdi Chu, Wei Jiao, Xuecheng Yang, Ye Liang, Zhiqiang Li, Haitao Niu