Experience managing distal ureteral strictures with Boari flap-psoas hitch and comparison of open and laparoscopic procedures

Guangpu Ding, Sida Cheng, Xinfei Li, Dong Fang, Kunlin Yang, Qi Tang, Peng Zhang, Han Hao, Xuesong Li, Liqun Zhou