Validation of the World Health Organization/International Society of Urological Pathology grading for Chinese patients with clear cell renal cell carcinoma

Qiao Xiao, Xiaoping Yi, Xiao Guan, Hongling Yin, Cikui Wang, Liang Zhang, Yingxian Pang, Minghao Li, Guanghui Gong, Danlei Chen, Longfei Liu