Efficacy and safety of keishibukuryogan, a traditional Japanese Kampo medicine, for hot flashes in prostate cancer patients receiving androgen deprivation therapy

Kazuyoshi Shigehara, Kouji Izumi, Kazufumi Nakashima, Shohei Kawaguchi, Takahiro Nohara, Yoshifumi Kadono, Atsushi Mizokami