The clinical research of 1,470 nm laser in percutaneous nephrolithotomy

Yunwu Wang, Xiaolei Tang, Hongye Hu