The role of lipoprotein-associated phospholipase A2 in acute kidney injury of septic mice

Guiwen Liang, Ruo Wu, Lan Jiang, Yanfang Liu, Guomin Mao, Zhongwei Huang, Lei Qi, Haiyan Jiang