Suppression of osteogenic-like differentiation in human renal interstitial fibroblasts by miRNA-410-3p through MSX2

Yu Cui, Feng Zeng, Zewu Zhu, Fang Huang, Jinbo Chen, Cheng He, Yang Li, Zhiyong Chen, Zhongqing Yang, Xiongbing Zu, Hequn Chen