Restoration of antegrade ejaculation after transurethral bladder neck injection of Deflux for retrograde ejaculation: a case report of natural conception

Hu Han, Sai Liu, Xiaoning Liang, Hong’en Lei, Gao Li, Jianzhong Zhang, Peng Zhang, Xiaodong Zhang, Long Tian