A urine-based biomarker for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a retrospective multi-center study

Weining Liang, Zhigang Wu, Guowei Zhang, Weikang Chen, Xiangnong Hu, Jianjun Yang, Jie Meng, Yan Zeng, Hongjun Li, Xuejun Shang