Prognostic model of 10 immune-related genes and identification of small molecule drugs in bladder urothelial carcinoma (BLCA)

Qianwei Xing, Shouyong Liu, Silin Jiang, Tao Li, Zengjun Wang, Yi Wang