A higher dose of vancomycin is needed in critically ill patients with augmented renal clearance

Juan He, Zhi-Tao Yang, Xian Qian, Bing Zhao, En-Qiang Mao, Er-Zhen Chen, Xiao-Lan Bian