Risk factors for deterioration of renal function after percutaneous nephrolithotomy in solitary kidney patients with staghorn calculi

Jiahao Wang, Yunjin Bai, Shan Yin, Jianwei Cui, Yin Tang, Zhenghao Wang, Bo Chen, Hong Li, Wuran Wei, Jia Wang