Albumin-globulin ratio: a novel predictor of sepsis after flexible ureteroscopy in patients with solitary proximal ureteral stones

Junlin Lu, Yang Xun, Xiao Yu, Zheng Liu, Lei Cui, Jiaqiao Zhang, Cong Li, Shaogang Wang