The synergism of B and T lymphocyte attenuator (BTLA) and cytotoxic T lymphocyte associated antigen-4 (CTLA-4) attenuated acute T-cell mediated rejection and prolonged renal graft survival

Hengcheng Zhang, Zijie Wang, Jiayi Zhang, Xiang Zhang, Zeping Gui, Li Sun, Haiwei Yang, Ruoyun Tan, Min Gu