Effect of neoadjuvant chemotherapy on locally advanced upper tract urothelial carcinoma: a pooled analysis

Dongxu Qiu, Jiao Hu, Tongchen He, Huihuang Li, Jian Hu, Zhenglin Yi, Jinbo Chen, Xiongbing Zu