Effect of donor kidney morphology parameters on the prognosis in living kidney transplantation recipients

Yang Qiu, Jinpeng Liu, Yamei Jiang, Turun Song, Zhongli Huang, Yu Fan, Xianding Wang, Tao Lin