Experience of diagnosis and management of metanephric adenoma: retrospectively analysis of 10 cases and a literature review

Lei Zhang, Xian Gao, Ran Li, Kedong Li, Bianjiang Liu, Jie Li, Wei Zhang, Min Tang