The inflammation patterns of different inflammatory cells in histological structures of hyperplasic prostatic tissues

Yisen Meng, Wei Yu, Zhenhua Liu, Muqiu Zhang, Yuke Chen, Shaobo Li, Yu Fan, Shuai Hu, Kai Zhang, Qian Zhang, Jie Jin