Predictive value of preoperative comprehensive evaluation on the efficacy of HoLEP

Xinglin Chen, Qiuhong Man, Xiyi Wei, Xiaohan Ren, Guangyao Li, Zhongwen Lu, Xu Zhang, Chao Qin