Quantitative proteomic analysis of urinary exosomes in kidney stone patients

Qing Wang, Yi Sun, Yuanyuan Yang, Cong Li, Jiaqiao Zhang, Shaogang Wang