The clinical application of enhanced recovery after surgery protocol in perioperative period of laparoscopic nephron sparing surgery

Min Tang, Huiyu Dong, Pengfei Shao, Jie Li, Zengjun Wang, Bianjiang Liu