U-shaped relationship of age at diagnosis and cancer-specific mortality in primary urachal adenocarcinoma: a cohort study

Dong-Dong Yu, Hui Dong, Zhi-Gang Wu, Yun-Bei Xiao, Chao-Feng Zhou, Qin-Quan Wang, Jian Cai