O 22. Differential expression of the Wnt/β - catenin pathway in the genital tubercle (GT) of fetal male rat following maternal exposure to di-n-butyl phthalate (DBP)

Li-Feng Zhang, Chao Qin, Yun-Fei Wei, Yong Wang, Jun-Kai Chang, Yuan-Yuan Mi, Long Ma, Jun-Tao Jiang, Ning-Han Feng, Zeng-Jun Wang, Wei Zhang

Article Options

Download Citation