Role of application of tadalafil 5 mg once-daily (≥6 months) in men with erectile dysfunction from six randomized controlled trials

Jiajia Ma, Zi Liu, Jitao Wu, Zhongbao Zhou, Xuebao Zhang, Yuanshan Cui, Chunhua Lin