Protective effect of renal ischemic postconditioning in renal ischemic-reperfusion injury

Ying Tian, Jia Shu, Ruizhen Huang, Xin Chu, Xuefeng Mei