O 16. A novel diagnostic and therapeutic technique for persistent and recurrent hemospermia: Transurethral seminal vesiculoscopy with a ureteroscope

Heng-Jun Xiao, Xiao-Peng Liu, Yan Zhang, Hao Zhang, Wen-Tao Huang, Hai-Lun Zhan, Jian-Guang Qiu, Xiang-Fu Zhou, Xin Gao

Article Options

Download Citation