O 15. Clinical treatment of epidermoid cysts of testis: Report of 3 cases

Yi-Guang Wu, Cui-Long Liu, Yong-Jian Zhang, Xue-Song Gao, Yu-Bo Zhao, Ran-Sheng Xu, Yang-Yun Ou, Gui-Jung Li, Wei-Ming Guang

Article Options

Download Citation