O 12. Microsurgical denervation of the spermatic cord for treatment of idiopathic chronic orchialgia (First case of report in China)

Xiangan Tu, Chunhua Deng, Liangyun Zhao, Xiangzhou Sun, Shaopeng Qiu

Article Options

Download Citation