Novel strategy to monitor fluid absorption and blood loss during urological endoscopic surgery

Yunxin Zhang, Ning Fan, Lixiu Zhang, Xuemei Hu, Li Wang, Hanzhang Wang, Dharam Kaushik, Ronald Rodriguez, Zhiping Wang