Impact of enhanced recovery after surgery or fast track surgery pathways in minimally invasive radical prostatectomy: a systematic review and meta-analysis

Zhengtong Lv, Yi Cai, Huichuan Jiang, Changzhao Yang, Congyi Tang, Haozhe Xu, Zhi Li, Benyi Fan, Yuan Li