Development and validation of an integrative methylation signature and nomogram for predicting survival in clear cell renal cell carcinoma

Qiliang Peng, Yibin Zhou, Lu Jin, Cheng Cao, Cheng Gao, Jianfang Zhou, Dongrong Yang, Jin Zhu