O 05. Penile replantation: Two case reports and review of the literature

Guizhong Li, Feng He, Guangling Huang, Libo Man, Kun Liu, Yuming Shen

Article Options

Download Citation