RU 21. Down - regulation of Id-1 in bladder cancer cells can increase the cellular chemosensitivity and epirubicin - induced apoptosis

Hao Hu, Ke-Xin Xu, Yu-Liang Wang, Xiao-Peng Zhang, Lu-Ping Yu, Xiao-Feng Wang

Article Options

Download Citation