RU 20. Expressions of IGF-2, VEGFR-2, PDGFR and HPA in adrenal cortical carcinoma: Relation and significance

Yu Zhu, Yun-Ze Xu, Yu-Xuan Wu, Hong-Chao He, Ju-Ping Zhao, Qing Wei, Gui Ma, Wen-Bin Rui, Jia-Yan Sheng, Jun Ji, Fu-Kang Sun, Wen-Long Zhou, Xin Xie, Zhou-Jun Shen, Xiao-Long Jin

Article Options

Download Citation