RU 15. Establishment of serum protein fingerfrint patterns of uygur's renal cancer in Xinjiang

Tao Zhang, lati•ReXiati Mu, Lijiang•Sai Maiti Wei, Heng-qing An, Wen-Guang Wang, Yu-Jie Wang

Article Options

Download Citation