RU 13. IRF8 is silenced by CpG methylation in RCC and inhibits RCC cell growth

Lian Zhang, Qian Zhang, ZhaoHui Wang, XianWei Su, LiLi Li, Qian Tao, Jie Jin

Article Options

Download Citation