RU 05. Periurethral injection of autologous adipose - derived stem cells for the treatment of stress urinary incontinence in a rat model

Guang-Yong Li, Yi-Ming Yuan, Wei-Dong Song, Wan-Shou Cui, Feng Zhou, Hua Xin, Tao Liu, Wei-Ren Li, Yan-Qing Gong, Zhe-Zhu Gao, Jing Liu, Ying-Lu Guo, Zhong-Cheng Xin

Article Options

Download Citation