RU 04. Pathology of urethral fibrous - muscular system related to parturition - induced stress urinary incontinence and TGF-β1/Smad pathway

Guang-Yong Li, Wan-Shou Cui, Feng Zhou, Zhe-Zhu Gao, Hua Xin, Tao Liu, Wei-Ren Li, Yan-Qing Gong, Guang-Yi Bai, Jing Liu, Zhong-cheng Xin

Article Options

Download Citation