RU 01. Expression of hMOF histone acetyltransferase in renal clear cell carcinoma tissues and its clinical significance

Changliang Chi, Zhihua Lu, Jingjing Guan, Yong Wang, Yuzhe Tang, Yong Cai, Jingji Jin, Chunxi Wang

Article Options

Download Citation